دستورالعمل چگونگی نوشتن افیلیشن

Last Update: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۸:۴۳| تعداد بازدید: 32

 

نحوه صحیح آدرس دهاعضای محترم هیات ­علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مقالات

 Affiliation دوم یکی از مراکز تحقیقاتی باشد 

جهت جلوگیری از چاپ مقالات در مجلات نامعتبر در صورتی که پژوهشگران محترم از معتبر بودن مجله مطمئن نیستند حتماً از حوزه مدیریت پژوهش دانشگاه وضعیت مجله را استعلام نمایند.

 

آدرس(ها)

نام و نام خانوادگی

ردیف

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حسن اژدری زرمهری

1

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

معصومه غلامی

2

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سید محمد احمدی سلیمانی

3

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فریماه بهشتی

4

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

الناز خرداد

5

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فرانک جعفری

6

2-

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

احمد اربابی جهان

7

2-

1- Department of Medical Biotechnology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محسن نواری

8

2-

1- Department of Medical Biotechnology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سعیده عسکریان

9

2-

1- Department of Medical Biotechnology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

جعفر مسافر

10

2-

1- Department of Clinical Biochemistry, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حمیدرضا میری

11

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

امید عزیزی

12

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمدعلی محقق

13

2-

1- Department of Clinical Biochemistry, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمد علی فهمیده کار

14

2-

 

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فائزه خدادادی

15

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فرحناز فالنجی

16

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمدرضا رضائی منش

17

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

علی پوریوسف

18

2-

1- Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

المیرا ایرانی فر

19

2-

1- Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مصطفی شیخ الطایفه

20

2-

1- Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مصطفی کمالی یوسف آباد

21

2-

1- Department of Health Information Technology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سیده ناهید سید حسنی

22

2-

1- Department of Anesthesiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

امیر ذکاء

23

2-

1- Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حمیدرضا صادقی

24

2-

1- Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مریم بخشی زاده فیض آبادی

25

2-

1- Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فاطمه شاهدی

26

2-

1- Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

پروانه دهقان

27

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حسین رنجبر

28

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

الهه ارمی

29

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سمانه کاخکی

30

2-

 

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سیده تکتم معصومیان حسینی

31

2-

 

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

عباس قدرتی تربتی

32

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سمیه نیری

33

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمدرضا میش مست

34

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مجید حسن زاده طرقدری

35

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حمیده یعقوبی

36

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

خیزران میری

37

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سمانه سردشتی

38

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

طاهره سربوزی حسین ابادی

39

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

آناهیتا زندی

40

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

صدیقه عباس پور

41

2-

1- Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

رسول سردشتی

42

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حمیده جعفری

43

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

اکرم اشرفی زاوه

44

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مریم کبیریان

45

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

الهام آزموده

46

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

نازنین شماعیان رضوی

47

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محدثه عادلی

48

2-

 

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مهین کیانی مسک

49

2-

1- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

ملیحه اسحاق زاده

50

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

ادریس بذرافشان

51

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مجتبی داودی

52

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حسین نجفی صالح

53

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

امین اله زارعی سنگانی

54

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمد سرمدی

55

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

فاطمه برجسته عسکری

56

2-

1- Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مریم فروغی

57

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمد قربانی

58

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محبوبه عبدالهی

59

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سید رضا خطیبی

60

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

زهره زاده احمد

61

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

هادی علیزاده سیوکی

62

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مریم تاتاری

63

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

هاشم حشمتی

64

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

میلاد نظرزاده

65

2-

 

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

زینب بیدل

66

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

زینب علیزاده

67

2-

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

نیره کثیری

68

2-

1- Department of Urology,  9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

سعیدرضا قنبری زاده

69

2-

1- Department of Emergency Medicine, 9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

حسین دین پناه خوش دره گی

70

2-

1- Department of Internal Medicine, 9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

محمدحسین صفاپور

71

2-

1- Department of Internal Medicine, 9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

علی اصغر علی پور

72

2-

1- Department of Internal Medicine, 9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

بابک تیمورزاده

73

2-

1- Department of Cardiology, 9 Dey Educational Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

رضا قاسمی

74

2-

1- Department of Oral Dental Health Technician, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran

مهرناز فخاریان

75

 

1- Department of Physiology, School of Paramedical Sciences, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran


وحید خلقی اسکویی

76

2-

 

 

1- Department of Public Health, School of Health, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran


احسان مظلومی

77

2-