اهداف و شرح وظایف واحد علم سنجی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۳:۰۹| تعداد بازدید: 40
 • تدوین شاخص های ارزشیابی عملکرد علمی دانشگاه
 • انجام بخش ارزشیابی مقالات مربوط به فعالیت های مختلف معاونت از جمله ارتقا یا جذب عضو هیات علمی، بورسیه دانشجویان،
 • ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به شکل سالانه از نظر تولید علم و شاخص های بودجه و نیروی انسانی
 • ارزشیابی سالانه پژوهشی دانشگاه در خصوص تولید علم (رتبه بندی پژوهشی و جشنواره رازی
 • بخش ارزشیابی سالانه مقالات
 • انجام امور کارشناسی بخش پرداخت تشویقی مقالات
 • ارزشیابی همه کارمندان و کارشناسان (فارغ از نوع استخدامی) جهت ارتقای بخش شاخص های علمی
 • ارزشیابی اعضای هیات مراکز تحقیقاتی جهت ارتقای بخش شاخص های علمی
 • ارزشیابی دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی و کمیته های تحقیقات دانشجویی بر اساس شاخص های علم سنجی
 • ارزشیابی گروه های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها بر اساس شاخص های علم سنجی
 • تدوین سیاهه مجلات و ناشران نامعتبر برای پیشگیری از چاپ مقالات در آنها
 • استانداردسازی نام مراکز و نویسندگان برای ذکر وابستگی سازمانی در مقالات
 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان در خصوص گزارش ها و اخبار علمی
 • تشکیل کمیته علمی سنجی متشکل از افراد صاحب نظر گروه های بالینی، علوم پایه و سایر افراد توانمن